ข้าราชการครู

นางสาวไพริน  สาวงศ์ตุ้ย
ตำแหน่ง ค.ศ. 2
หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

 

นางรัตนา  บุญทอ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
หัวหน้างานบุคลากร
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
นางพชรพร  บูชาบุญ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรมฯ
นายวรสันต์  ชื่นชม
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
หัวหน้างานพัสดุ
นายนพปฎล  เพช็รไพร
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
นายศักดา  เสวกุล
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
นางสาวสมฤดี  บรรจง
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
นายศรัณยพงษ์  ฟอกสันเทียะ
ตำแหน่ง ครู ค.ศ. 1
หัวหน้างานกิจกรรม
นายวราวุฒิ  ไหลหาโคตร
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลฯ
หัวหน้างานทะเบียน