พนักงานราชการ

นางสาวกชพร เสาวรส
ตำแหน่ง พนักงานราชการ  
นายสมเกียรติ  ตรีบุพชาติสกุล  
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ
นางลำพัน  ตันเต
ตำแหน่งพนักงานราชการ
หัวหน้างานการเงิน
นายวีรพงศ์  วังนาค
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
นางสาวสุวรรณา  ตันเต
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล
นางสาววาสนา  ชัยพรอุปถัมภ์
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานศูนย์วิทยบริการฯ
นายมานู  มาเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานโครงการพิเศษฯ
นางสาวสุภัทรวดี  จันทรปราสาท
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ
นางสาวลินภา  เอี่ยมแย้ม
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานประกันฯ
นายจักรกริช  ชื่นสิน
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานอาคารสถานที่
นายธีรพงศ์  จันทร์เพ็ง
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
ว่าที่ร้อยตรีมาณู  มุ่งเจริญ
ตำแหน่ง พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่ อศจ.กำแพงเพชร